Foros de
Discusión
Permite a los ciudadanos compartir mensajes y participar en discusiones.
Dirección de Asuntos Étnicos

RE: nu?c súc mi?ng cai thu?c lá

Alternar
Trong số những người chết vì căn bệnh này, 9 trong số 10 ca tử vong là do hút thuốc lá. Thuốc lá cũng có thể gây tổn thương phổi nhẹ hơn như gây khó thở và các viêm nhiễm nặng như viêm phổi. Chính nhờ vị cay nồng của thuốc cai mà sau khi người nghiện súc miệng cơn thèm sẽ bị ức chế trong 3-4 tiếng đồng hồ. Các thành phần thảo dược như: Tơm Trơng, Kim Ngân Hoa, Cúc Hoa, Cam Thảo, Đại Hồi, Quế Nhục… giúp lấy đi các hoạt chất nicotine, vết ố vàng do hút thuốc lâu năm bám lâu trong khoang miệng, làm mất vị ngon của thuốc lá. Ngoài ra việc sử dụng nước súc miệng cai thuốc lá sẽ giúp bạn làm sạch miệng hiệu quả, chống hôi miệng, ngoài ra nướu và răng của bạn cũng sẽ được cải thiện , giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về răng miệng.
0 (0 Votos)

Trong s? nh?ng ngu?i ch?t vi can b?nh nay, 9 trong s? 10 ca t? vong la do hut thu?c la. Thu?c la cung co th? gay t?n thuong ph?i nh? hon nhu gay kho th? va cac viem nhi?m n?ng nhu viem ph?i. Chinh nh? v? cay n?ng c?a thu?c cai ma sau khi ngu?i nghi?n suc mi?ng con them s? b? ?c ch? trong 3-4 ti?ng d?ng h?. Cac thanh ph?n th?o du?c nhu: Tom Trong, Kim Ngan Hoa, Cuc Hoa, Cam Th?o, D?i H?i, Qu? Nh?c… giup l?y di cac ho?t ch?t nicotine, v?t ? vang do hut thu?c lau nam bam lau trong khoang mi?ng, lam m?t v? ngon c?a thu?c la. Ngoai ra vi?c s? d?ng [color=#1155cc][font=Arial][size=1][url=https://thanhnghi.vn/nuoc-suc-mieng-cai-thuoc-la-thay-thanh-nghi.html]nu?c suc mi?ng cai thu?c la[/url][/size][/font][/color] s? giup b?n lam s?ch mi?ng hi?u qu?, ch?ng hoi mi?ng, ngoai ra nu?u va rang c?a b?n cung s? du?c c?i thi?n , gi?m thi?u nguy co m?c cac b?nh v? rang mi?ng.
0 (0 Votos)

Trong s? nh?ng ngu?i ch?t vi can b?nh nay, 9 trong s? 10 ca t? vong la do hut thu?c la. Thu?c la cung co th? gay t?n thuong ph?i nh? hon nhu gay kho th? va cac viem nhi?m n?ng nhu viem ph?i. Chinh nh? v? cay n?ng c?a thu?c cai ma sau khi ngu?i nghi?n suc mi?ng con them s? b? ?c ch? trong 3-4 ti?ng d?ng h?. Cac thanh ph?n th?o du?c nhu: Tom Trong, Kim Ngan Hoa, Cuc Hoa, Cam Th?o, D?i H?i, Qu? Nh?c… giup l?y di cac ho?t ch?t nicotine, v?t ? vang do hut thu?c lau nam bam lau trong khoang mi?ng, lam m?t v? ngon c?a thu?c la. Ngoai ra vi?c s? d?ng [color=#1155cc][font=Arial][size=1][url=https://thanhnghi.vn/nuoc-suc-mieng-cai-thuoc-la-thay-thanh-nghi.html]nu?c suc mi?ng cai thu?c la[/url][/size][/font][/color] s? giup b?n lam s?ch mi?ng hi?u qu?, ch?ng hoi mi?ng, ngoai ra nu?u va rang c?a b?n cung s? du?c c?i thi?n , gi?m thi?u nguy co m?c cac b?nh v? rang mi?ng.
0 (0 Votos)

Trong s? nh?ng ngu?i ch?t vì can b?nh này, 9 trong s? 10 ca t? vong là do hút thu?c lá. Thu?c lá cung có th? gây t?n thuong ph?i nh? hon nhu gây khó th? và các viêm nhi?m n?ng nhu viêm ph?i. Chính nh? v? cay n?ng c?a thu?c cai mà sau khi ngu?i nghi?n súc mi?ng con thèm s? b? ?c ch? trong 3-4 ti?ng d?ng h?. Các thành ph?n th?o du?c nhu: Tom Trong, Kim Ngân Hoa, Cúc Hoa, Cam Th?o, Ð?i H?i, Qu? Nh?c… giúp l?y di các ho?t ch?t nicotine, v?t ? vàng do hút thu?c lâu nam bám lâu trong khoang mi?ng, làm m?t v? ngon c?a thu?c lá. Ngoài ra vi?c s? d?ng [color=#1155cc][font=Arial][size=1][url=https://thanhnghi.vn/nuoc-suc-mieng-cai-thuoc-la-thay-thanh-nghi.html]nu?c súc mi?ng cai thu?c lá[/url][/size][/font][/color] s? giúp b?n làm s?ch mi?ng hi?u qu?, ch?ng hôi mi?ng, ngoài ra nu?u và rang c?a b?n cung s? du?c c?i thi?n , gi?m thi?u nguy co m?c các b?nh v? rang mi?ng.
0 (0 Votos)